PINK FINCH - Algemene voorwaarden

Samenvatting

Artikel 1 - Preambule

Artikel 2 - Conclusie

Artikel 3 - Producten

Artikel 4 - Prijzen

Artikel 5 - Betaling

Artikel 6 - Levering

Artikel 7 - Overdracht van eigendom en risico's

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Artikel 9 - Garantie

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Artikel 11 - Bewijs

Artikel 12 - Klachten en geschillen

ARTIKEL 1 - PREAMBULE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de website van PINK FINCH worden geplaatst.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten op afstand die op onze website www.pinkfinch.be worden gesloten met consumenten, dat wil zeggen natuurlijke personen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden producten kopen.

De producten in onze online shop zijn uitsluitend bestemd voor consumenten ("klanten").

PINK FINCH, is de handelsnaam van de vennootschap die als natuurlijke persoon wordt gedreven door Aurélie VAN VLASSELAER.

Het bedrijf is gevestigd op Vinkenkaan 2, 1820 Perk in België.

E-mailadres klantenservice: contact@pinkfinch.be

Telefoonnummer: 0472384969.

Bedrijfsnummer: 0744924861.

BTW-nummer: BE0744924861.

Website: www.pinkfinch.be

1.1 Het doel van de site is het aanbieden van de verkoop van meubels en andere designobjecten vervaardigd door het bedrijf PINK FINCH

1.2 Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website. Zolang zij niet zijn aanvaard via het daarvoor bestemde vak, kan geen enkele bestelling worden aangenomen. U kunt de algemene verkoopsvoorwaarden https://pinkfinch.be/img/cms/PINK FINCH CGV NL.pdf downloaden en afdrukken.

1.3 Wij behouden ons het recht voor deze websitevoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De actuele versie van deze voorwaarden wordt op de Website geplaatst vanaf de datum waarop een wijziging van kracht wordt. De voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bestelling zijn echter van toepassing op uw bestelling.

ARTIKEL 2 - SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn de enige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bestellingen die op de site worden geplaatst.

2.2 De weergave van producten op de website vormt geen bindend aanbod tot verkoop. Het is aan de consument om een bod te doen en aan PINK FINCH om het te aanvaarden. Om een bestelling te plaatsen, moet de consument op de knop "nu betalen" klikken. Vervolgens wordt de offerte uitgebracht.

2.3 Wij bevestigen uw bestelling door automatisch een e-mail te sturen. Dit is een orderbevestiging en houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De aanvaarding van het aanbod wordt van kracht op het moment van verzending van een e-mail ter bevestiging van de verzending van het product. Vanaf dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen de consument en PINK FINCH. Alle bestellingen worden bevestigd op voorwaarde dat alle producten beschikbaar zijn.

 

2.4 Om een bestelling bij PINK FINCH te plaatsen, volgt u de onderstaande instructies:

1) Voeg het artikel van uw keuze toe aan uw winkelwagentje door te klikken op "Toevoegen aan winkelwagentje";

2) Er verschijnt een pop-up met uw toevoeging. U krijgt toestemming om verder te surfen op www.pinkfinch.be of u gaat over tot betaling;

3) Als u ervoor kiest om door te gaan met betalen, wordt u doorgestuurd naar uw winkelwagen;

4) Door te klikken op "ga door naar de kassa" heeft u de keuze om een account aan te maken, of om uw aankoop als gast voort te zetten;

5) U wordt doorgestuurd naar een formulier om uw leverings- en factuuradres in te vullen.

6) U wordt dan doorgestuurd naar de betalingsmethode. Vervolgens wordt u gevraagd het vakje "Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en ga er zonder voorbehoud mee akkoord" aan te vinken en op "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken.

7) U wordt uiteindelijk doorgestuurd naar de gekozen betaalmethode.

8) Een automatisch bericht verschijnt op uw scherm met een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling.

 

2.5 Op de website worden de contracten uitsluitend in het Frans gesloten. 

2.6 De consument heeft toegang tot zijn bestelgeschiedenis via zijn persoonlijk profiel.

ARTIKEL 3-PRODUCTEN

3.1 De voor de presentatie van de producten gebruikte foto's en illustraties zijn niet bindend. Zij zijn niet bindend voor PINK FINCH aangezien zij slechts bedoeld zijn om de werkelijkheid zo goed mogelijk weer te geven. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de producten precies hetzelfde zijn, met name wat betreft de kleur, die kan variëren afhankelijk van de lichtomstandigheden op het moment dat de foto werd genomen. 

3.2 Indien het product niet voorradig is, kan de consument zich laten vervangen door een soortgelijk product of om terugbetaling verzoeken.

ARTIKEL 4- PRIJZEN

4.1 De prijzen worden op de website aangegeven in euro.

4.2 De getoonde prijs is inclusief alle belastingen.

4.3 De leveringskosten zijn toegankelijk door te klikken op de hyperlink, die aanwezig is op de productfiche.

4.4 Het is echter mogelijk dat zich bij de weergave van de prijs een fout voordoet als gevolg van een computerprobleem of een menselijke fout. In dat geval wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht en heeft hij de keuze tussen betaling van het verschil tussen de weergegeven prijs en de werkelijke prijs of annulering van de bestelling.

4.5 PINK FINCH behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. Deze gelden alleen voor toekomstige bestellingen en niet voor reeds bevestigde bestellingen. 

ARTIKEL 5 - BETALING

5.1 Alle betalingen worden verricht via de online site www.pinkfinch.be

5.2 De volgende betalingsmethoden staan ter beschikking van de consument:

- Visa-kaarten

- De MasterCard

- Bancontact betaling

- PayPal

ARTIKEL 6 - LEVERING

6.1 PINK FINCH verwacht een leveringstermijn van veertien werkdagen vanaf de ontvangst van de bevestiging van de verzending van de bestelling op Belgisch grondgebied.

 

6.2 Indien de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, is de consument verplicht de levering te verrichten binnen een aanvullende, aan de omstandigheden aangepaste termijn. Indien het bedrijf de levering niet binnen deze extra termijn heeft verricht, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De leveringskosten zijn ten laste van de consument en variëren naargelang het bedrag, de hoeveelheid en het gewicht van het pakket. Kijk op https://www.bpost.be/fr/envoyer-colis/national en https://www.mondialrelay.be/fr-be/envoi-de-colis/ voor de geldende tarieven.

6.4 De door PINK FINCH gebruikte leveringsmethoden zijn BPost en Mondial Relay.

ARTIKEL 7 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

7.1 De eigendomsoverdracht vindt plaats na volledige betaling van de prijs.

7.2 Het risico gaat pas over wanneer de consument of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in ontvangst neemt. Indien de consument echter een andere dan de door PINK FINCH aangeboden vervoerder kiest, vindt de risico-overdracht plaats wanneer de vervoerder de goederen in ontvangst neemt. 

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT

8.1 Behoudens de uitzonderingen in artikel 9 hieronder, heeft u het recht om deze Overeenkomst binnen veertien kalenderdagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien u in één bestelling een of meer goederen bestelt en deze goederen afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de termijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt.
  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u PINK FINCH, ter attentie van Aurélie VAN VLASSELAER, te Vinkenkaan 2, 1820 Perk, op +32472384969 en/of op haar e-mailadres: contact@pinkfinch.be op de hoogte te brengen.

 

U kunt deze kennisgeving doen door middel van het modelformulier voor herroeping, dat u hier als afdrukbare PDF kunt downloaden.  

8.2 Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u uw kennisgeving van herroeping verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

8.3 Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij alle ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze Overeenkomst te herroepen, terugbetalen.

8.4 U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt.

8.5 U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

8.6 U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

8.7 U heeft geen herroepingsrecht voor online contracten voor gepersonaliseerde goederen.

ARTIKEL 9 - GARANTIE

9.1 Overeenkomstig artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de consument recht op de wettelijke garantie voor consumptiegoederen, die hem beschermt tegen elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van de goederen en dat zich voordoet binnen twee jaar na de levering van de goederen. 

9.2 Door binnen de termijn van twee jaar te handelen, kan de consument vrijelijk en kosteloos om vervanging of reparatie van de goederen verzoeken. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke en het redelijke.

De periode van reparatie of vervanging schorst de garantieperiode van twee jaar. De garantieperiode wordt hervat na vervanging of voltooiing van de reparatie van de goederen.

Indien de consument niet om vervanging of herstelling kan verzoeken, heeft hij recht op een terugbetaling of een prijsvermindering die evenredig is aan het verschil tussen de waarde van de door de consument ontvangen goederen en de waarde die de goederen zouden hebben gehad indien zij conform waren.

9.3 De consument moet het bestaan van een gebrek aan overeenstemming bewijzen binnen twee jaar na de aankoop van het product. Vanaf de ontdekking van het gebrek beschikt de consument over een termijn van twee maanden om dit aan PINK FINCH te melden via het volgende e-mailadres: contact@pinkfinch.be 

9.4 Zodra de termijn van twee jaar van deze wettelijke garantie is verstreken, kan de consument zich beroepen op de garantie voor verborgen gebreken van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. Indien het gebrek aan overeenstemming een verborgen gebrek is en de consument erin slaagt het gebrek te bewijzen, heeft hij het recht te kiezen tussen twee oplossingen die binnen een korte termijn moeten worden ingevoerd. Hij kan ofwel de annulering van de verkoop nastreven ofwel vragen om een vermindering van de prijs door het goed te houden. Indien PINK FINCH op de hoogte is van het gebrek, is PINK FINCH niet alleen verplicht de prijs terug te betalen, maar ook de door het gebrek veroorzaakte schade.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

10.1 PINK FINCH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade die voortvloeien uit een onjuist of onredelijk gebruik van onze producten.

10.2 Het bedrag van de schadevergoeding is beperkt tot de door de consument betaalde prijs.

10.3 Het optreden van een geval van overmacht leidt tot opschorting van de verplichtingen van PINK FINCH. PINK FINCH kan niet aansprakelijk worden gesteld indien gebeurtenissen die zich buiten haar wil voordoen, leiden tot de niet-uitvoering van het contract.

ARTIKEL 11 - BEWIJSMATERIAAL

11.1 De elektronische post tussen partijen en de registratiesystemen op de site vormen een geldig bewijsmiddel van de tussen partijen gesloten transacties, met name in geval van een geschil.

11.2 Het aankruisen van de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden staat gelijk aan een handgeschreven handtekening.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

12.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Het is de enige wet die van toepassing is op contracten die op de site worden gesloten.

12.2 Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van dit contract valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel. Het recht van de consument die zijn woonplaats buiten het Belgische grondgebied heeft, om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van het land waar hij woont, blijft evenwel onverlet.

12.3 Op deze website https://mediationconsommateur.be/fr kunt u ook informatie vinden over de dienst consumentenbemiddeling.

12.4. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Europese Commissie door te klikken op de volgende link: http://ec.europa.eu/odr/

 

*PINK FINK is niet verplicht deel te nemen aan bovengenoemde ODR-procedure.

 

Nouveau compte S'inscrire